เทศบาล เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศไทยปัจจุบัน

เทศบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามจำนวนประชากรและรายได้ของเทศบาลนั้น ๆ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 9, 10, 11 ได้กำหนดขนาดเทศบาลดังนี้

  1. มาตรา 9 เทศบาลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีการประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย
  2. มาตรา 10 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย
  3. มาตรา 11 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลนคร พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย

 

อันดับ ที่ 20 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี

ประชากร  10,396 คน ความหนาแน่น  2,130 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 19 เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด

ประชากร  10,411 คน ความหนาแน่น 26 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 18 เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง

ประชากร   10,681 คน ความหนาแน่น 448 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 17 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี

ประชากร   11,523 คน ความหนาแน่น  913 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 16 เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอชียงดาว

ประชากร  10,411 คน ความหนาแน่น  45 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 15 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง

ประชากร   11,825 คน ความหนาแน่น 107 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 14 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ

ประชากร  12,301 คน ความหนาแน่น 148 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 13 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง

ประชากร  12,441 คน ความหนาแน่น 34 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 12 เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง

ประชากร  12,452 คน ความหนาแน่น 811 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 11 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย

ประชากร  12,928 ความหนาแน่น 1,068  คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 10 เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

ประชากร  13,062 คน ความหนาแน่น 522 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 9 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง

ประชากร  14,342 คน ความหนาแน่น 598 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 8 เทศบาลตำบลแม่เหี๊ยะ* อำเภอเมืองเชียงใหม่

ประชากร  14,356 คน ความหนาแน่น 588 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 7 เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย

ประชากร  16,001 คน ความหนาแน่น 822 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 6 เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ

ประชากร  16,044 คน ความหนาแน่น 1,020คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 5 เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ประชากร  17,271 คน ความหนาแน่น 650 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 4 เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง

ประชากร  18,069 คน ความหนาแน่น  796 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 3 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย

ประชากร  20,022 คน ความหนาแน่น 556 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 2 เทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว

ประชากร  21,617 คน ความหนาแน่น  44 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

อันดับ ที่ 1 เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ประชากร  174,235 คน ความหนาแน่น 4,356 คนต่อตารางกิโลเมตร

 

*เทศบาลตำบลแม่เหี๊ยะได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแม่เหี๊ยะแล้ว

 

ข้อมูณ ณ วันท่ี 20  มิถุนายน 2554 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง